algemene voorwaarden

Stichting Filosofie Fryslân
Meidoornstraat 28
8922 CL Leeuwarden
info@filosofie.frl

 1. Toegang en Inschrijving:

  • Toegang tot lezingen van het Filosofisch Café wordt verleend na succesvolle inschrijving en volledige voorafbetaling van de deelnamekosten, zoals gespecificeerd op de officiële kanalen van het Filosofisch Café.

 2. Betaling en Restitutie:

  • De deelnemer verbindt zich tot tijdige betaling van de deelnamekosten volgens de opgegeven instructies. Restitutie is alleen mogelijk in het geval van annulering van het evenement door het Filosofisch Café.

 3. Programmawijzigingen:

  • Het Filosofisch Café behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, waaronder sprekers en onderwerpen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

 4. Auteursrechten:

  • Deelnemers erkennen en aanvaarden dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot lezingen, presentaties en ander materiaal eigendom blijven van de desbetreffende sprekers. Ongeoorloofde opnames of reproductie van dergelijk materiaal zijn strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 5. Gedragscode:

  • Deelnemers dienen zich te houden aan een gedragscode die respectvol gedrag jegens mededeelnemers, sprekers en personeel waarborgt. Het Filosofisch Café behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze code schenden, de toegang te ontzeggen zonder recht op restitutie.

 6. Annulering door Deelnemer:

  • Annulering door een deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Restitutie vindt plaats volgens de volgende regels:
   • Tot twee weken voor de lezing: Volledige restitutie.
   • Minder dan twee weken voor de lezing: Geen restitutie, maar de deelnemer kan een vervanger sturen.

 7. Aansprakelijkheid:

  • Het Filosofisch Café aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens het evenement. Deelname geschiedt op eigen risico.

 8. Overmacht:

  • In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt het Filosofisch Café zich het recht voor het evenement te annuleren of te verplaatsen. In dergelijke gevallen wordt geprobeerd deelnemers zo tijdig mogelijk te informeren.

Door deel te nemen aan een lezing van het Filosofisch Café, stemt de deelnemer volledig en zonder voorbehoud in met deze juridisch bindende algemene voorwaarden. Het Filosofisch Café behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.